ทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์

(โครงการใหม่)

หมวดหมู่อื่น ๆ

หน้าหลัก > กิจกรรม > หมวดหมู่อื่น ๆ > ทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

สนับสนุนโครงการ

  • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า 1 ชุด หรือ 80 บาท (สามารถขอใบรับรองโครงการทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์ได้ 30 นาที)

  • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเพื่อขอเกียรติบัตร มาตรฐานพิเศษ ฟรี


- โปรดเลือก -

สนับสนุนค่าจัดทำ

ขั้นตอนที่ 2

ส่งหลักฐานและขอการรับรอง

การส่งหลักฐานและขอรับรองฟรี

  • กรณีสนับสนุน 1 - 3 ชุด แนบหลักฐานการโอนค่าบริจาคอุปกรณ์เพาะชำขณะลงทะเบียนขอเกียรติบัตร มาตรฐานพิเศษ ฟรี

  • กรณีสนับสนุน 4 ชุดขึ้นไป สามารถขอรับเกียรติบัตร มาตรฐานพรีเมียม (รับรองชั่วโมงจิตอาสาได้) ได้ฟรี เพียงแนบหลักฐานการโอนค่าสนับสนุน หรือสลิป ขณะลงทะเบียน


ชั่วโมงจิตอาสา

  • ากต้องการรับ ชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ

  • ในการเข้าร่วมสนับสนุน 1 ชุด สามารถขอชั่วโมงจิตอาสาได้ 30 นาที (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตาม จำนวนชุด x 30 นาที และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

  • สามารถหารชั่วโมงจิตอาสาที่ทำจริง เพื่อขอใบรับรองหลายแผ่นได้ (กรณีที่ผู้เข้าร่วมได้จำนวนชั่วโมงอาสาเกินกว่าที่เกียรติบัตรแต่ละประเภทกำหนด สามารถหารเพื่อขอเกียรตบัตรหลายแผ่นได้)

  • หมายเหตุ | การรับรองชั่วโมงอาสา ขึ้นอยู่กับสถาบัน ว่าสามารถใช้กิจกรรมอาสาใดได้บ้างในการรับรอง | กรุณาตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยของท่าน สามารถใช้การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ได้หรือไม่ โดยสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบหรือติดต่อคลิกที่นี่


- โปรดเลือก -

ขอเกียรติบัตรฟรีสำหรับการสนับสนุน 1 - 3 ชุด (มาตรฐานพิเศษ)

ขอเกียรติบัตรฟรีสำหรับการสนับสนุนมากกว่า 4 ชุด (มาตรฐานพรีเมียม)

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตรอื่น ๆ (ดำเนินการขอปกติ)


กลับมาได้อีกครั้ง ! | กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

อยู่ระหว่างการอัพเดต